Polityka prywatności

Polityki prywatności strony internetowej www.ckbelfer.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej www.ckbelfer.pl.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dorota Gutt prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Gutt Centrum korepetycji Belfer z siedzibą w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 17;

3. Wdrożone procedury

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, które zostały przez nas wdrożone.

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi tzn. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika pod formularzem kontaktowym oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 RODO tzn.:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5. Sposób pozyskania danych osobowych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Zbieranie danych osobowych przez serwis

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Cel przetwarzania danych osobowych

dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Udostepnienie danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 28 RODO tzn. na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzanie

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych;
  • •żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, że ich przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W/w uprawnień można dokonać kontaktując się: belferck@gmail.com

10. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ckbelfer.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.