Historia Sztuki! Data publikacji: 29.08.2022

Historia Sztuki!

Cześć wszystkim miłośnikom sztuki,

Poniżej przedstawiamy naszą nowość tj. kurs z historii sztuki przygotowujący do matury (podstawa i rozszerzenie) oraz olimpiady artystycznej - sekcja plastyki.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • maturzystów (matura w 2023)
 • maturzyści matura w 2024 roku;
 • maturzyści z lat ubiegłych (zdający egzamin maturalny na nowych zasadach - którzy chcą poprawić swoje wyniki maturalne);
 • uczniów chcących przystąpić do olimpiady artystycznej - sekcja plastyki;

oraz:

 • którym samo zdanie matury nie wystarczy – chcą osiągnąć jak najwyższy wynik,
 • którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną, zwłaszcza po okresie nauki zdalnej
 • którzy gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności,
 • którzy chcą systematycznie bez stresu przygotować się do egzaminu.

Został on stworzony w oparciu o podstawę programową opracowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - uwzględniając zmiany formuły 2023. Oznacza to, że jest zgodny z kanonem maturalnym. Podczas niego uczestnicy zajęć nabędą umiejętności w zakresie:

- samodzielnego analizowania dzieła sztuki;

- epok m.in. w zakresie głównych twórców i ich dzieł;

- rozpoznawania styli i nurtów;

- poznania biografii głównych twórców;

- tworzenia pracy pisemnej - zgodnie z wymaganiami podstawy programowej;

- tworzenia prezentacji - zgodnie z wymaganiami olimpiady artystycznej;

Kurs możliwy jest w trzech wariantach w zależności od zgłoszonej przez Ciebie potrzeby:

 1. zajęcia indywidualne w salach;
 2. zajęcia grupowe od 2 - 6 osób w salach;
 3. zajęcia online - indywidualne/grupowe;

Zajęcia będą prowadzone na podstawie:

 • dzieła, style, nurty - wyświetlane w formie prezentacji;
 • podręcznika Barbary Osińskiej ,,Sztuka i czas”;
 • wykazu literatury przygotowującej do olimpiady artystycznej;
 • materiałów własnych prowadzącego;

Poniżej tematy dłuższych wypowiedzi z matury rozszerzonej z 2022 r.:

Temat 1. Pejzaż jako odwzorowanie rzeczywistości lub subiektywna wizja artysty. Na podstawie trzech dzieł z różnych epok lub reprezentujących różne style przedstaw różnorodność malarstwa pejzażowego.

Temat 2. W nowożytnej oraz nowoczesnej sztuce europejskiej można odnaleźć elementy zaczerpnięte z innych kultur. Na przykładzie trzech dzieł sztuki reprezentujących różne kierunki omów wpływ kultur pozaeuropejskich na sztukę Europy.

Obraz Jacques GAIMARD z Pixabay