Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasity

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasity

Korepetycje dla osób podchodzących do egzaminu ósmoklasity w 2021 roku

Egzamin ósmoklasisty zwany jest pierwszym poważnym testem wiedzy ucznia. Każda osoba kończąca szkołę podstawową w 2020/2021 roku będzie zobowiązana do zweryfikowania swojej wiedzy poprzez udział w/w egzaminie. 

Egzamin odbywa się w trzech częściach - język polski, język obcy oraz matematyka.

Korepetycje ósmoklasisty z belfrem

W celu najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu Belfer przygotował specjalny cykl korepetycji, które są dostosowane do wymagań podstawy programowej.

Nasi korepetytorzy, którzy posiadają wieloletnią praktykę w przygotowaniu do egzaminów, pomogą uczniom zrozumieć i przyswoić powtarzany materiał. Sale lekcyjne, w których odbywają się korepetycje zaopatrzone są w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają nowoczesne przekazanie uczniom wiedzy. Nasi korepetytorzy korzystają także z autorskich materiałów, które są przekazywane uczniom podczas zajęć.

Zajęcia są prowadzone w grupach, które liczą 2-4 osób, co umożliwi korepetytorowi zindywidualizowanie potrzeb ucznia. Korepetycje prowadzone są osobno dla każdej części egzaminu - język polski, matematyka, język obcy. 

Kurs ósmoklasisty z Belfrem obejmuje 25 zajęć po 90 min. W trakcie kursu zostanie przerobiony cały materiał obowiązujący do egzaminu.

Informacje o egzaminie ósmej klasy, które są dostępne na stronie internetowej CKE

Kto powinien przystąpić do egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Czy można nie zdać egzaminu?

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Jaka jest forma przeprowadzenia egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Jakie przedmioty zdaje uczeń?

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Jak będzie wyglądał egzamin w 2022 roku?

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Co może uczeń mieć na egzaminie?

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Jakie są zadania na egzaminie ósmoklasisty?

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
W/w informacje dot. przebiegu egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie