Zmiany w maturze z języka polskiego  - 2023 Data publikacji: 14.03.2022

Zmiany w maturze z języka polskiego - 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach dotyczących egzaminu maturalnego - Formuła 2023. Poniżej informacje w zakresie egzaminu ustnego i pisemnego z języka polskiego:

Od 2023 roku osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem.

link do pytań:

(https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf)

Pierwsze zadanie zawierać będzie zagadnienie sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem.

Do tej pory maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku będą to dwa arkusze. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części:

1.Język polski w użyciu, 2. Test historycznoliteracki.

Drugi arkusz to wypracowanie, które zdający tworzy na wybrany przez siebie temat, nie krótsze niż 400 wyrazów. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

Poniżej pytania na egzamin ustny wskazane przez CKE, jako przykładowe.

Biblia

1. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na

podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

5. Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

6. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

7. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

9. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

10. Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na

podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

11. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

Jan Parandowski, Mitologia

1. Jaki obraz ludzkiego losu kreuje literatura? Omów zagadnienie na podstawie mitu

o Syzyfie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

2. Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze

z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie

Labdakidów z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

4. Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu

i Ariadnie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie

Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

6. Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii

Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

7. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na

podstawie mitu o Heraklesie z Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z Mitologii

Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

9. Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana

Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, Iliada (fragmenty)

1. Konflikty jako źródło literackiego obrazu wojny. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

2. Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów

zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, Odyseja (fragmenty)

1. Ludzkie życie jako wędrówka. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Motyw powrotu do rodzinnego domu i jego znaczenie w utworze. Omów zagadnienie na

podstawie znanych Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

3. Człowiek i jego zmagania z przeznaczeniem. Omów zagadnienie na podstawie znanych

Ci fragmentów Odysei Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

Sofokles, Antygona

1. Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie Antygony

Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na

podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

Legenda o świętym Aleksym (fragmenty)

1. Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie

na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

3. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy

o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

1. Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

2. Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

1. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

2. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

3. Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Pieśni o Rolandzie. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

1. Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

2. Tradycja narodowa i jej znaczenie w historiografii. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

3. Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na

podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty)

1. Motyw winy i kary w tradycji literackiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

2. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Boskiej komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

3. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej

komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich

1. Tragiczny los jednostki i zbiorowości jako motyw literacki. Omów zagadnienie na

podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na

podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich

Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy

posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)

1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów

Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

2. Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych

Ci fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

William Szekspir, Makbet

1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta

Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama

Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Literacki wizerunek tyrana. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama

Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama

Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

6. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów

zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

William Szekspir, Romeo i Julia

1. Motyw nieszczęśliwej miłości. Omów zagadnienie na podstawie Romea i Julii Williama

Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Jak literatura przedstawia świat ludzkich namiętności? Omów zagadnienie na podstawie

Romea i Julii Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Konflikt racji jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Romea i Julii

Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, Skąpiec

1. Obraz obyczajów społecznych w XVII wieku. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca

Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie

Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane satyry

1. Obyczaje Sarmatów w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

2. Obraz życia XVIII-wiecznej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr

Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Źródła zła i moralnego upadku społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

2. Alegoryczność i jej znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci

bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie

znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Romantyczność oraz wybrane ballady

1. Świat ducha a świat rozumu. Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Jak jest przedstawiana w literaturze relacja rozum – uczucia w odniesieniu do przemian

ideowych przełomu epok? Omów zagadnienie na podstawie Romantyczności Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Ludowość jako źródło inspiracji. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Funkcja motywów fantastycznych i elementów grozy w literaturze. Omów zagadnienie

na podstawie znanych Ci ballad Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

5. Motyw winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci ballad

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod

1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Wzniosłość narodowej tradycji a dramat jednostki. Omów zagadnienie na podstawie

Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

3. Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie

na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

4. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów

zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym

a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

1. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie

Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Pana

Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Pana

Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

4. Motyw tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie

Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

6. Rola tradycji patriotycznych. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

7. Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na

podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

9. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

10. Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie Pana

Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst

Adam Mickiewicz, Dziady część II

1. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie

Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie

Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na

podstawie Dziadów część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, Dziady część III

1. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów

część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Motyw walki dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów

część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na

podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

4. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Kreacje ludzi nieprzeciętnych. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

6. Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie

Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

7. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na

podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

9. Dramat romantyczny i narodowy. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

10. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie

Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

11. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie

Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

12. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III

Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

13. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama

Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, Balladyna

1. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu.

Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Matka jako postać tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza

Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie

Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

Juliusz Słowacki, Kordian

1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na

podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

2. Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana

Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Motyw poświęcenia życia dla dobra ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie

Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

4. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie

Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

5. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na

podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

6. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie

na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

7. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie

Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

Aleksander Fredro, Zemsta

1. Sposoby przedstawiania konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty

Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Komedia charakterów. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty Aleksandra Fredry.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Ironiczny i uniwersalny obraz polskich wad. Omów zagadnienie na podstawie Zemsty

Aleksandra Fredry. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

1. Postawa człowieka w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej

komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Dramat rodzinny – inna wizja drogi romantycznego bohatera. Omów zagadnienie na

podstawie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

3. Konflikt racji rewolucjonistów i arystokratów. Omów zagadnienie na podstawie NieBoskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

4. Niszcząca siła rewolucji. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej komedii

Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, Lalka

1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Lalki

Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów

zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

3. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów

zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

4. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie Lalki

Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

6. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie Lalki

Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

7. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa.

W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

9. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława

Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

10. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława

Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

11. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki

Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

12. Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie Lalki

Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

13. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej

odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

14. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki

Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

15. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława

Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu

1. Człowiek wobec wyroków losu. Omów zagadnienie na podstawie noweli Z legend

dawnego Egiptu Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Strategie władzy i model władcy. Omów zagadnienie na podstawie utworu Z legend

dawnego Egiptu Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

1. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu

Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

2. Historyczna pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu

Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis

Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, Potop

1. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka

Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie

Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów

zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka

Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na

podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również

wybrany kontekst.

6. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka

Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

7. Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka

Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

8. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka

Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

9. Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów

zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi

uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary

Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary

Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary

Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary

Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora

Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

6. Jakie są sposoby walki ze złem i moralnym upadkiem człowieka? Omów zagadnienie na

podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

7. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na

podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij

również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, Wesele

1. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława

Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie

Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

3. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie

Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

4. Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie

Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

kontekst.

5. Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława